PRIVACYBELEID EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

WABCO Holdings Inc. en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna te noemen "WABCO") respecteren de privacy van personen en hechten grote waarde aan het vertrouwen dat haar klanten, werknemers, consumenten, zakenpartners en anderen in haar stellen. WABCO verzamelt, gebruikt en verspreidt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de landen waarin ze opereert. De bedrijfsvoering van WABCO voldoet aan de hoogste ethische normen.

WABCO heeft een Ethische Commissie, die (samen met andere binnen WABCO aangewezen personen) waarborgt dat het privacybeleid en de privacyregels worden nageleefd. WABCO traint haar werknemers in de naleving van dit beleid en beschikt over zelfbeoordelingsinstrumenten om de naleving te waarborgen. De personen die deel uitmaken van het juridische team van WABCO, en indien van toepassing de functionaris(sen) voor gegevensbescherming, zijn beschikbaar om vragen van werknemers, klanten, leveranciers, zakenpartners en anderen over dit beleid of de privacyregels te beantwoorden. De contactgegevens staan onderaan vermeld.

I. REIKWIJDTE

Dit beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die in enige vorm door WABCO worden ontvangen, waaronder in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm. WABCO verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van huidige en voormalige werknemers, hun familieleden en sollicitanten handmatig en via haar websites, haar intranetsites en e-mail. Deze gegevens worden door WABCO niet beschikbaar gesteld aan of gedeeld met derden op een wijze die afwijkt van wat in dit beleid is vastgelegd. WABCO en aan haar gelieerde ondernemingen implementeren en handhaven wereldwijd bedrijfsprocedures en processen voor gegevensverwerking die in overeenstemming zijn met dit beleid.

Persoonsgegevens die WABCO verzamelt van werknemers, sollicitanten, potentiële klanten, consumenten, leveranciers, zakenpartners en anderen, kunnen beheerd worden op haar hoofdkantoor in Brussel (België) of op een andere WABCO-vestiging. WABCO verzamelt persoonsgegevens onder meer voor rechtmatige zakelijke doeleinden, zoals de dienstverlening aan klanten, de administratie van producten, garantiecertificaten en claims, de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van verslaglegging en documentatie, het nauwkeurig bijhouden van de crediteuren- en debiteurenadministratie, intern marktonderzoek, financiële en verkoopgegevens, contactgegevens. Rechtmatige HR-doeleinden zijn onder meer de loonadministratie, het invullen van vacatures, de administratie en uitvoering van personeelsvoorzieningen, milieu-, gezondheids-, veiligheids- en prestatiemanagement, toegang tot het bedrijfsnetwerk en legitimatie. Er worden door WABCO geen persoonsgegevens gevraagd of verzameld over politieke, religieuze, levensbeschouwelijke en seksuele opvattingen. Voor zover WABCO gegevens over de gezondheidstoestand of de etniciteit van personen bewaart (vanwege wettelijke verplichtingen), beschermt, beveiligt en gebruikt ze deze gegevens in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle door WABCO verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor rechtmatige zakelijke doeleinden én in overeenstemming met dit beleid.

II. DEFINITIES

In het kader van dit beleid zijn de volgende definities van toepassing:

"Tussenpersoon" is een derde partij of een aan WABCO gelieerde onderneming die door WABCO verstrekte persoonsgegevens gebruikt om namens of in opdracht van WABCO taken uit te voeren.

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die de identiteit van een persoon vaststellen of hiertoe door of namens WABCO gebruikt kunnen worden. Persoonsgegevens omvatten geen gegevens die gecodeerd of geanonimiseerd zijn, of algemeen beschikbare gegevens die niet gecombineerd zijn met niet-algemeen beschikbare persoonsgegevens.

"Gevoelige persoonsgegevens" zijn persoonsgegevens die uitsluitsel geven over ras, etnische afkomst, lidmaatschap van een vakbond, politieke opinie, gezondheidstoestand, seksuele geaardheid, religie of filosofie. Daarnaast behandelt WABCO als "gevoelige persoonsgegevens" alle gegevens die ze van derden ontvangt, in het geval dat zij deze gegevens als gevoelig aanduiden en behandelen.

III. PRIVACYREGELS

(1) KENNISGEVING: Als WABCO met toestemming van de betreffende persoon persoonsgegevens rechtstreeks bij deze persoon opvraagt, stelt ze de persoon op de hoogte van de doeleinden waarvoor ze deze persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, van de derde partijen aan wie de gegevens worden doorgegeven én die geen tussenpersoon zijn, en indien van toepassing van de keuzes en mogelijkheden die WABCO personen biedt om het gebruik en de verspreiding van hun persoonsgegevens te beperken. Dit gebeurt in helder taalgebruik, op duidelijk zichtbare wijze én op het moment dat personen voor het eerst gevraagd worden hun persoonsgegevens aan WABCO te verstrekken of bij de eerste haalbare gelegenheid daarna, maar in ieder geval voordat WABCO de persoonsgegevens voor een ander doeleinde gebruikt dan waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. WABCO mag persoonsgegevens openbaar maken als toepasselijke wet- of regelgeving haar hiertoe verplicht of om haar rechten en eigendommen te beschermen.

(2) KEUZE: WABCO stelt personen in de gelegenheid aan te geven of hun persoonsgegevens (a) doorgegeven mogen worden aan een derde partij die geen tussenpersoon is, en (b) gebruikt mogen worden voor een ander doeleinde dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor de betreffende persoon naderhand toestemming heeft gegeven.

In het geval van gevoelige persoonsgegevens biedt WABCO personen de mogelijkheid expliciet in te stemmen met de doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij die geen tussenpersoon is, en met het gebruik van de gegevens voor een ander doeleinde dan waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of waarvoor de betreffende persoon naderhand toestemming heeft gegeven.

WABCO biedt personen passende mogelijkheden om hun keuzes aan te geven als de situatie haar hiertoe verplicht.

(3) INTEGRITEIT VAN GEGEVENS: WABCO gebruikt persoonsgegevens uitsluitend op een manier die in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor de betreffende persoon naderhand toestemming heeft gegeven. WABCO neemt passende maatregelen om te waarborgen dat persoonsgegevens betrekking hebben op het bedoelde gebruik en dat ze correct, volledig en actueel zijn.

(4) DOORGIFTE AAN TUSSENPERSONEN: WABCO verlangt van haar tussenpersonen de garantie dat zij persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid beschermen. Tussenpersonen kunnen dit onder meer als volgt waarborgen: een contract dat de tussenpersoon verplicht ten minste hetzelfde beschermingsniveau te bieden als is vastgelegd in de toepasselijke Europese wet- en regelgeving, waaronder EU-richtlijn 95/46/EG (de EU-richtlijn inzake de bescherming van persoonsgegevens), EU-standaardclausules inzake de doorgifte van gegevens buiten de EU en de zogenaamde "adequacy findings" (het passende beschermingsniveau van bijvoorbeeld in Zwitserland gevestigde ondernemingen vaststellen) van de Europese Commissie. Als WABCO informatie heeft dat een tussenpersoon persoonsgegevens op een manier gebruikt of verspreidt die niet in overeenstemming is met dit beleid, neemt ze passende maatregelen om misbruik en verspreiding te voorkomen of te stoppen. WABCO houdt haar tussenpersonen ervoor verantwoordelijk dat werknemers en klanten hun vertrouwen in het bedrijf behouden, door het gebruik van documenten zoals geheimhoudingsovereenkomsten.

(5) TOEGANG EN CORRECTIE: WABCO verleent personen op hun verzoek passende toegang tot de persoonsgegevens die ze van hen beheert. Bovendien stelt WABCO personen op een passende manier in de gelegenheid gegevens die incorrect of onvolledig zijn gebleken, te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Elke werknemer die zijn of haar persoonsgegevens wil inzien of actualiseren, kan hiertoe contact opnemen met de verantwoordelijke HR-functionaris.

(6) BEVEILIGING: WABCO neemt alle voorzorgsmaatregelen die de toepasselijke wet- en regelgeving vereist, om de in haar bezit zijnde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, verspreiding, wijziging en vernietiging. WABCO beschermt gegevens op vele manieren. Fysieke beveiliging moet onbevoegde toegang tot databaseapparatuur en uitdraaien van gevoelige persoonsgegevens voorkomen Deze bescherming kan ondermeer bestaan uit ingangscontroles in de onderneming, gebruik van lades en kasten die afgesloten kunnen worden om persoonlijke informatie te beschermen, vernietiging van documenten en digitale opslagmedia die persoonlijke en/of gevoelige informatie bevatten, als deze niet langer nodig zijn. Elektronische beveiligingsmaatregelen monitoren continu de toegang tot de servers van WABCO en bieden bescherming tegen hacken of enige andere vorm van onbevoegde toegang vanaf een andere locatie. Deze beveiligingsmaatregelen betreffen onder meer het gebruik van firewalls, beperkte toegang en encryptietechnologie. WABCO beperkt de toegang tot persoonsgegevens tot die werknemers en tussenpersonen van WABCO die een specifiek zakelijk doeleinde hebben voor het opvragen en verwerken van deze gegevens. Personen aan wie toegang tot persoonsgegevens is verleend, zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid om de beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens in acht te nemen. Zij zijn getraind en geïnstrueerd om op een passende manier met persoonsgegevens om te gaan.

(7) PASSENDE VERWERKING

WABCO zal persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig voor het doel of de doeleinden waarvoor ze werd verzameld.

(8) HANDHAVING: WABCO voert audits uit om naleving van de privacyregels in dit beleid te controleren.

IV. GESCHILLENBESLECHTING

Personen die vragen, opmerkingen en/of klachten over het gebruik of de verspreiding van persoonsgegevens hebben, kunnen via het onderstaande adres contact opnemen met het hoofdkantoor van WABCO. Klachten en geschillen over het gebruik en de verspreiding van persoonsgegevens zullen door WABCO onderzocht en behandeld worden in overeenstemming met de privacyregels in dit beleid.

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussel
België
T.a.v.: Legal Department

 

V. WIJZIGINGEN AAN DIT BELEID

Van tijd tot tijd kunnen wij dit gegevensbeschermingspolicy bijwerken. Als wij dit doen, zullen we wijzigingen op de WABCO site bekend maken en zullen wij relevante wijzigingen aan de WABCO werknemers communiceren. Gelieve te controleren zodat u geïnformeerd bent over mogelijke updates of wijzigingen aan onze policy.

 

VI. INTERNETPRIVACY

WABCO beschouwt het internet, het intranet en het gebruik van andere technologieën als waardevolle hulpmiddelen voor de communicatie en interactie met consumenten, werknemers, leveranciers, zakenpartners en anderen. WABCO hecht er groot belang aan dat de privacy van de persoonsgegevens die via haar websites worden verzameld, in acht wordt genomen. De websites van WABCO dienen uitsluitend voor het verstrekken van informatie over haar producten en diensten. In het algemeen kunnen bezoekers toegang tot de websites van WABCO krijgen zonder persoonsgegevens te hoeven verstrekken. Bezoekers kunnen er zelf voor kiezen via de websites van WABCO persoonsgegevens te verstrekken, maar ze zijn hier niet toe verplicht. WABCO verzamelt gegevens van bezoekers van haar websites die vrijwillig persoonsgegevens verstrekken door onlinevragenlijsten over de websites in te vullen en te verzenden, informatie over producten of diensten aan te vragen of naar een baan bij WABCO te solliciteren. De persoonsgegevens die vrijwillig door gebruikers van de websites worden verstrekt, betreffen uitsluitend contactgegevens: naam, privé- en/of kantooradres, telefoonnummers en e-mailadres. WABCO verzamelt deze gegevens om vragen te kunnen beantwoorden en de aangevraagde informatie te kunnen verzenden. De gegevens worden door WABCO niet verkocht of doorgegeven aan derden die geen tussenpersoon zijn.

Om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn, verzamelt WABCO ook anonieme gegevens over gebruikers van de websites door middel van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die websites op de computer van gebruikers installeren om de identiteit van de gebruiker vast te stellen en de toepassingsmogelijkheden van de website te vergroten. Deze gegevens worden onder geen beding op individueel niveau geanalyseerd. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat ze voor een cookie gewaarschuwd worden. Hierdoor kunnen ze zelf beslissen of ze de cookie toestaan. Bezoekers kunnen in hun browser ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Als ze dit doen, bestaat echter de kans dat bepaalde onderdelen van de websites van WABCO niet correct werken.

Gebruikers van de websites van WABCO kunnen WABCO verzoeken eerder door hen verstrekte gegevens niet te gebruiken. Personen die door hen aan WABCO verstrekte gegevens willen corrigeren of verwijderen, kunnen een dergelijk verzoek verzenden naar privacy@remove-this.wabco-auto.com.

Het verzoek moet de volgende gegevens bevatten: naam, adres en overige relevante contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres). WABCO stelt al het redelijkerwijs mogelijke in het werk om zo snel mogelijk aan het verzoek te voldoen.

Op de websites van WABCO kunnen links naar websites staan die niet van WABCO zijn. WABCO is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid en de privacyregels op deze websites. WABCO raadt alle gebruikers aan de privacyverklaring van deze websites te lezen, omdat de privacyregels af kunnen wijken van die van WABCO.