POLITYKA OCHRONY DANYCH OBOWIĄZUJĄCA W KONCERNIE WABCO

WABCO Holdings Inc., wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi, zwany dalej „WABCO", przestrzega prywatności osób fizycznych oraz ceni sobie zaufanie, którym obdarzają go jego klienci, pracownicy, dostawcy, konsumenci, partnerzy biznesowi i inne podmioty i osoby. WABCO gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w sposób zgodny z prawodawstwem państw, w których prowadzi działalność gospodarczą, oraz posiada tradycję utrzymywania najwyższych etycznych norm w praktyce biznesowej.

W WABCO działa Komitet ds. Etyki, który - wraz z innymi wyznaczonymi przez WABCO osobami - pomaga zapewnić zgodność z niniejszą polityką oraz wymaganiami dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa danych. WABCO szkoli swoich pracowników w zakresie postępowania zgodnego z niniejszą polityką i posiada wdrożone procedury samooceny, które gwarantują zapewnianie takiej zgodności. Członkowie zespołu prawnego WABCO oraz wyznaczone osoby odpowiedzialne za ochronę danych (jeśli takie funkcje zostały przypisane), są do dyspozycji dla każdego pracownika, klienta, dostawcy, partnera biznesowego oraz innych podmiotów i osób, które mogą mieć pytania dotyczące niniejszej polityki lub procedur w zakresie bezpieczeństwa danych. W niniejszym dokumencie znajdują się dane kontaktowe do właściwych osób.

II. ZAKRES

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych otrzymywanych przez WABCO w dowolnej formie, w tym elektronicznej, papierowej lub ustnej. Firma WABCO gromadzi i przetwarza dane osobowe dotyczące obecnych i byłych pracowników, członków ich rodzin, jak również kandydatów do pracy, na swoich stronach internetowych, w intranecie firmy, w poczcie elektronicznej oraz w formie papierowej. WABCO nie udostępnia tych informacji stronom trzecim w sposób inny niż ujęty w niniejszej polityce prywatności. W skali globalnej, firma WABCO definiuje procedury biznesowe oraz procesy przetwarzania danych zgodne z niniejszą polityką prywatności, a także nadzoruje ich przestrzeganie oraz wdraża je w powiązanych z nią podmiotach.

Dane osobowe zgromadzone przez firmę WABCO od pracowników, kandydatów do pracy, potencjalnych klientów, konsumentów, dostawców, partnerów biznesowych i innych podmiotów i osób mogą być przetwarzane w jej biurach w Brukseli w Belgii oraz w innych obiektach WABCO. WABCO gromadzi dane osobowe, między innymi, z uzasadnionych powodów wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, takich jak obsługa klientów; obsługa administracyjna dotycząca produktów, gwarancji i roszczeń; spełnianie wymogów w zakresie sprawozdawczości względem organów administracji rządowej i rejestrowania; prowadzenie dokładnych rozliczeń z dostawcami i odbiorcami; wewnętrzne badania rynku; dane finansowe i sprzedażowe; informacje kontaktowe; z uzasadnionych powodów biznesowych dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi takich jak zarządzanie listą płac; zatrudnianie; zarządzenie i prowadzenie programów świadczeń; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy; zarządzanie wydajnością; dostęp do sieci firmowej i autoryzacja. WABCO nie żąda ani nie gromadzi informacji dotyczących poglądów politycznych, wyznania, światopoglądu ani preferencji seksualnych. Przetwarzane przez firmę WABCO (w sposób dopuszczalny prawem) informacje o stanie zdrowia lub pochodzeniu etnicznym osób będą chronione, zabezpieczone i wykorzystywane w sposób zgodny z niniejszą polityką prywatności. Wszystkie dane osobowe zgromadzone przez WABCO będą wykorzystywane w uzasadnionych celach związanych z działalnością gospodarczą, zgodnych z niniejszą polityką prywatności.

III. DEFINICJE

W niniejszej polityce prywatności stosowane są następujące pojęcia:

„Przedstawiciel" - strona trzecia lub podmiot powiązany WABCO wykorzystujący dane osobowe dostarczone przez WABCO na rzecz lub z polecenia firmy WABCO.

„Dane osobowe" - wszelkie informacje lub zestaw informacji, który identyfikuje osobę fizyczną lub może być wykorzystany w tym celu przez firmę WABCO lub w jej imieniu. Dane osobowe nie obejmują informacji zakodowanych lub anonimowych ani też informacji publicznie dostępnych, których nie można powiązać z danymi osobowymi niedostępnymi publicznie.

„Dane wrażliwe" - dane osobowe ujawniające rasę, pochodzenie etniczne, członkostwo w związkach zawodowych, poglądy w sprawach publicznych oraz dane dotyczące stanu zdrowia, preferencji seksualnych, wyznania lub światopoglądu. Ponadto, firma WABCO będzie traktować jako dane wrażliwe wszelkie informacje otrzymywane od strony trzeciej, jeśli strona trzecia traktuje je i identyfikuje jako dane wrażliwe.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI

 (1) POWIADAMIANIE: Gdy WABCO gromadzi dane osobowe bezpośrednio od osób za ich zgodą, powiadamia je o celach, dla których gromadzi i wykorzystuje dane osobowe ich dotyczące, rodzajach stron trzecich niebędących Przedstawicielami, którym WABCO ujawnia niniejsze informacje, oraz o możliwościach podejmowania wyboru i środkach - jeśli dotyczy - które WABCO proponuje osobom fizycznym w celu ograniczenia wykorzystywania i ujawniania danych osobowych. Powiadomienie zostanie dostarczone w czytelnej i wyraźnej formie, w momencie gdy osoby są proszone o dostarczenie danych osobowych do WABCO lub w najkrótszym możliwym późniejszym terminie oraz zawsze przed sytuacją wykorzystania przez WABCO informacji w celu innym niż ten, dla którego je pierwotnie zgromadzono. Firma WABCO może ujawnić dane osobowe w szczególnych przypadkach, jeśli jest to wymagane przez prawo lub aby chronić lub bronić praw lub własności WABCO.

(2) MOŻLIWOŚĆ WYBORU: Firma WABCO zaoferuje każdemu możliwość wyboru (ewentualnej rezygnacji), czy udostępniane firmie dane osobowe mogą zostać (a) ujawnione stronie trzeciej niebędącej Przedstawicielem lub (b) wykorzystane w celu innym niż pierwotnie zamierzony lub zatwierdzony przez daną osobę.

W przypadku danych wrażliwych, firma WABCO zaoferuje każdemu możliwość wyraźnego potwierdzenia i wyrażenia zgody (opt-in) na udostępnienie danych stronie trzeciej niebędącej Przedstawicielem lub na wykorzystanie tych danych do celu innego niż pierwotnie zamierzony lub zatwierdzony przez daną osobę.

Jeśli zaistnieją takie okoliczności, firma WABCO zapewni zainteresowanym odpowiednie mechanizmy do dokonania wyboru.

(3) INTEGRALNOŚĆ DANYCH: Firma WABCO będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, dla których je zgromadzono lub zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od danej osoby. Firma WABCO dołoży odpowiednich starań, by profil gromadzonych danych osobowych był zgodny z ich zamierzonym wykorzystaniem, by były dokładne, kompletne i aktualne.

(4) TRANSFER DANYCH DO PRZEDSTAWICIELI: Firma WABCO zobowiązuje się do pozyskania od Przedstawicieli gwarancji ochrony danych osobowych zgodnej z niniejszą polityką prywatności. Przykłady odpowiednich gwarancji dostarczanych przez Przedstawicieli obejmują: umowę zobowiązująca Przedstawiciela do zapewnienia poziomu ochrony nie niższego niż wymagany przez przepisy i wytyczne instytucji europejskich, w tym przez Dyrektywę UE 95/46/WE (Dyrektywę UE o ochronie danych), klauzule normatywne UE dotyczące przesyłu danych poza UE oraz wszelkie powiązane z tą kwestią wnioski Komisji Europejskiej (np. odnośnie firm zarejestrowanych w Szwajcarii). W przypadku powzięcia przez WABCO informacji, że Przedstawiciel wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą polityką prywatności, firma WABCO podejmie odpowiednie kroki, by zapobiec lub powstrzymać taki sposób wykorzystywania lub ujawniania. WABCO zobowiązuje Przedstawicieli do podtrzymania zaufania, jakim obdarzają firmę nasi pracownicy i klienci za pomocą podpisywania odpowiednich umów o zachowaniu poufności.

 (5) DOSTĘP DO DANYCH ORAZ ICH KORYGOWANIE: Na żądanie, firma WABCO zapewnia każdej osobie dostęp do gromadzonych na jej temat danych osobowych. Ponadto, WABCO podejmie odpowiednie kroki, aby dać każdej osobie możliwość skorygowania, zmiany lub usunięcia informacji, które zostaną przez nią uznane za niedokładne lub niepełne. Wszyscy pracownicy pragnący sprawdzić lub zaktualizować swoje dane osobowe mogą to uczynić kontaktując się z lokalnym pracownikiem działu zasobów ludzkich.

(6) BEZPIECZEŃSTWO: Firma WABCO podejmie wszelkie wymagane prawem środki ostrożności dla ochrony przed utratą, nieprawidłowym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem znajdujących się w jej posiadaniu danych osobowych. Firma WABCO chroni dane na wiele sposobów. Bezpieczeństwo fizyczne dotyczy ochrony przed nieuprawnionym dostępem do sprzętu oraz do wydruków baz danych, zawierających dane wrażliwe. Taka ochrona może w niektórych lokalizacjach przyjmować formę kontroli dostępu do pomieszczeń, stosowania zamykanych szuflad i szaf w celu ochrony danych osobowych oraz niszczenie dokumentacji i cyfrowych nośników informacji, w tym danych osobowych i/lub wrażliwych, gdy nie są już potrzebne. Elektroniczne środki bezpieczeństwa stale nadzorują dostęp do naszych serwerów i zapewniają ochronę przed cyberprzestępczością lub innym nieuprawnionym dostępem z lokalizacji zdalnych. Taka ochrona obejmuje zapory sieciowe, ograniczony dostęp i technologie szyfrowania. WABCO ogranicza dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób wewnątrz organizacji WABCO lub jej Przedstawicieli, które realizują określony cel w zakresie obsługi i przetwarzania takich danych. Osoby, którym przyznano dostęp do danych osobowych są świadome swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności tych informacji, są w tym zakresie odpowiednio przeszkolone i posiadają odpowiednie wytyczne.

(7) OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Firma WABCO nie będzie przechowywała danych osobowych dłużej niż jest to potrzebne w celu lub celach, dla których je zgromadzono.

(8) EGZEKWOWANIE NINIEJSZEJ POLITYKI:

W celu weryfikacji zgodności prowadzonych działań z niniejszą polityką, WABCO przeprowadzi audyty zgodności dotyczące właściwego stosowania istotnych praktyk z zakresu ochrony prywatności.

V. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Wszelkie pytania lub uwagi w zakresie wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych należy kierować do biura WABCO na podany niżej adres. WABCO rozpatrzy i dołoży starań w celu rozstrzygnięcia skarg i sporów dotyczących wykorzystywania i udostępniania Danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce ochrony danych.

WABCO Europe BVBA

Chaussée de la Hulpe 166

1170 Brussels

Belgia

Do wiadomości: Działu Prawnego

VI. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Co pewien czas niniejsza polityka ochrony danych może być aktualizowana. W takiej sytuacji opublikujemy zmiany na stronach internetowych WABCO i poinformujemy o nich pracowników. Zalecamy śledzenie ewentualnych zmian, aby na bieżąco zapoznawać się z aktualizacjami naszej polityki ochrony danych.

VII. PRYWATNOŚĆ W INTERNECIE

Firma WABCO postrzega internet, sieci wewnętrzne i wykorzystywanie innych technologii jako wartościowe narzędzia do komunikacji i kontaktów z klientami, pracownikami, dostawcami, partnerami biznesowymi oraz z innymi podmiotami i osobami. WABCO uznaje znaczenie zachowania prywatności danych osobowych otrzymanych za pośrednictwem swoich stron internetowych. Jedynym celem prowadzenia przez WABCO stron internetowych jest dostarczanie opinii publicznej informacji o produktach i usługach. Co do zasady, odwiedzający strony internetowe WABCO nie muszą ujawniać żadnych danych osobowych. Odwiedzający mogą dobrowolnie podać dane osobowe za pomocą stron internetowych WABCO, lecz nie są do tego zobowiązani. WABCO gromadzi informacje od internautów, którzy dobrowolnie dostarczają dane osobowe wypełniając i składając przez internet kwestionariusze dotyczące opinii na temat strony internetowej, potrzeby uzyskania informacji o produktach lub usługach lub poszukiwania pracy. Dane osobowe dobrowolnie dostarczone przez użytkowników stron internetowych są danymi kontaktowymi ograniczonymi do imienia i nazwiska użytkownika, adresu domowego i/lub miejsca pracy, numerów telefonicznych i adresu poczty elektronicznej. WABCO gromadzi takie dane, by móc odpowiadać na pytania i przesyłać żądane informacje. WABCO nie sprzedaje ani nie udostępnia tych informacji Przedstawicielom.

Firma WABCO może również gromadzić anonimowe informacje dotyczące użytkowników stron internetowych wykorzystując pliki „cookies" (ciasteczka), w celu zapewnienia lepszej obsługi klientów. „Ciasteczka" są małymi plikami, które strony internetowe instalują na komputerach użytkowników w celu ich identyfikacji i ułatwienia im korzystania z tych stron. Rejestrują one szczegóły dotyczące dostawcy usług internetowych, poprzednio odwiedzane przez użytkownika strony internetowe, datę i czas trwania odwiedzin na stronie.  Żadne z tych informacji nie są przeglądane na poziomie pojedynczego odwiedzającego. Internauci mogą ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, by zawczasu informowały ich o ewentualnej instalacji „ciasteczek" i dawały możliwość decyzji odnośnie zgody na tę instalację. Można też tak ustawić przeglądarki, by wyłączały „ciasteczka". Natomiast w takiej sytuacji niektóre obszary stron internetowych WABCO mogą nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat „ciasteczek", naszej polityki w zakresie „ciasteczek" i w jaki sposób kontrolować i usuwać swoje „ciasteczka", prosimy o zapoznanie się z Polityką WABCO dotyczącą „Ciasteczek".

Użytkownicy stron internetowych WABCO mają możliwość zażądania od firmy WABCO, by nie wykorzystywała wcześniej przesłanych informacji, skorygowała lub usunęła wcześniej przesłane do niej informacje. Osoby zamierzające poprawić lub ukryć wcześniej przesłane do WABCO informacje powinny przesłać takie żądanie na poniższy adres poczty elektronicznej: privacy@remove-this.wabco-auto.com.

Takie żądanie powinno zawierać imię i nazwisko osoby, jej adres oraz inne istotne dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Firma WABCO dołoży wszelkich starań, by spełnić niniejsze żądania w najkrótszym możliwym terminie.

Strony internetowe WABCO mogą zawierać linki do innych stron, które nie należą ani nie są zarządzane przez WABCO. WABCO nie odpowiada za treść polityk i praktyk w zakresie prywatności znajdujących się na takich stronach internetowych. WABCO zachęca wszystkich użytkowników do czytania oświadczeń dotyczących prywatności znajdujących się na takich stronach; ich praktyki w zakresie prywatności mogą różnić się od praktyk WABCO.