POLITYKA WABCO W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI W INTERNECIE

Niniejsze oświadczenie o prywatności określa praktyki w zakresie ochrony danych, stosowane z wykorzystaniem internetu oraz wszelkich innych sieci komunikacji elektronicznej przez WABCO Holdings Inc. i podmioty z nim powiązane (nazywane razem „WABCO", „My" lub „Nas") podczas kontaktów z klientami, dostawcami, partnerami biznesowymi i innymi podmiotami i osobami. WABCO uznaje znaczenie zachowania prywatności danych osobowych gromadzonych w taki sposób.

1. Gromadzone dane

1.1. Gromadzimy dane osobowe dobrowolnie dostarczane przez Państwa poprzez wypełnianie i składanie online kwestionariuszy dotyczących opinii na temat strony internetowej, potrzeby uzyskania informacji o produktach lub usługach lub poszukiwania pracy.

1.2. Gdy uzyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Państwa, informujemy o celach ich gromadzenia, rodzajach podmiotów, którym powierzono przetwarzanie danych i którym udostępnimy dane zgodnie z potrzebami i wymogami, o możliwych opcjach wyboru i środkach proponowanych przez nas Państwu w celu ograniczenia wykorzystania i ujawnienia Państwa danych osobowych. Powiadomienie zostanie dostarczone w czytelnej i wyraźnej formie, w momencie gdy osoby są proszone o dostarczenie danych osobowych do WABCO lub w najkrótszym możliwym późniejszym terminie oraz zawsze przed sytuacją wykorzystania przez WABCO danych w celu innym niż ten, dla którego je pierwotnie zgromadzono. Za Przedstawiciela uważana jest każda strona trzecia wykorzystująca dane osobowe dostarczone przez WABCO, aby wykonywać zadania z tym związane w imieniu lub zgodnie z zaleceniami firmy WABCO.

2. Wykorzystywania danych osobowych

Dane osobowe zgromadzone za pomocą stron internetowych WABCO przetwarzamy w następujących celach:

  • Odnoszenie się do Państwa zapytań i wniosków
  • Do celów rekrutacyjnych
  • Dostarczania informacji o produktach i usługach

3. Informacje gromadzone przez nas automatycznie i sposób, w jaki je wykorzystujemy

3.1 Automatycznie gromadzimy informacje o Państwa odwiedzinach na stronach internetowych WABCO. W szczególności, podczas odwiedzania stron internetowych WABCO, Państwa przeglądarka automatycznie wysyła nam pewne informacje dotyczące internetu. Gromadzimy te informacje, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób internauci wykorzystują strony internetowe WABCO, identyfikować problemy z naszymi serwerami, przygotowywać kompleksowe informacje o charakterze demograficznym oraz inne informacje dotyczące użytkowania stron WABCO, a także usprawniać funkcjonowanie stron firmy.

3.2 Podczas odwiedzania naszych stron internetowych, serwery sieciowe wykorzystują „ciasteczka" zapisujące szczegóły Państwa dostawcy usług internetowych, odwiedzanej przez Państwa strony internetowej, używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, odwiedzanych i należących do nas stron internetowych, jak również daty i czasu trwania Państwa wizyty. Żadne z niniejszych informacji nie są przeglądane na poziomie pojedynczego odwiedzającego. Internauci mogą ustawić swoje przeglądarki w taki sposób, by zawczasu informowały ich o ewentualnej instalacji „ciasteczek", i dawały możliwość decyzji odnośnie zgody na tę instalację. Można też tak ustawić przeglądarki, by wyłączały „ciasteczka". Natomiast w takiej sytuacji niektóre obszary stron internetowych WABCO mogą nie działać prawidłowo. Aby uzyskać więcej informacji na temat „ciasteczek", naszej polityki w zakresie „ciasteczek" i w jaki sposób kontrolować i usuwać swoje „ciasteczka", prosimy o zapoznanie się z Polityką WABCO dotyczącą „Ciasteczek.

4. Udostępniane przez nas dane

4.1 Będziemy udostępniać dane osobowe tylko firmom wchodzącym w skład naszej grupy, organom administracji rządowej i organom ścigania, następcom prawnym prowadzonej przez nas działalności i dostawcom angażowanym przez nas w proces przetwarzania danych na naszą rzecz. W takich okolicznościach będziemy udostępniać dane osobowe w celach uzasadnionych prowadzoną działalnością gospodarczą oraz w celach wypełniania zobowiązań prawnych.

4.2 Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy żadnych danych osobowych stronom trzecim niebędącym Przedstawicielami.

4.3 Pozyskamy od Przedstawicieli zapewnienia, że będą chronić dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Gdy dowiemy się, że Przedstawiciel wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym oświadczeniem o prywatności, podejmiemy odpowiednie kroki, by zapobiec lub powstrzymać taki sposób wykorzystywania lub ujawniania. WABCO zobowiązuje Przedstawicieli do podtrzymania zaufania, jakim obdarzają firmę nasi klienci za pomocą podpisywania odpowiednich umów o zachowaniu poufności.

5. Linki do innych stron internetowych

5.1 Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych przez WABCO za pomocą własnej strony internetowej.

5.2 Strony internetowe WABCO zawierają linki do innych stron, które nie są w posiadaniu ani nie są zarządzane przez firmę WABCO. Prosimy pamiętać, że nie kontrolujemy i, co za tym idzie, nie odpowiadamy za praktyki w zakresie prywatności stron internetowych stron trzecich. Zachęcamy do czytania oświadczeń dotyczących prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony, ponieważ ich praktyki w zakresie prywatności mogą różnić się od praktyk WABCO.

6. Bezpieczeństwo

6.1 Utrzymujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, by zapewnić ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem, nieprawidłowym wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem danych osobowych dostarczanych nam przez Państwa za pośrednictwem stron internetowych WABCO. Chronimy dane na wiele sposobów. Bezpieczeństwo fizyczne dotyczy ochrony przed nieuprawnionym dostępem do sprzętu oraz do wydruków baz danych, zawierających dane poufne, w tym również dane osobowe. Taka ochrona może w niektórych lokalizacjach przyjmować formę kontroli dostępu do pomieszczeń, stosowania zamykanych szuflad i szaf w celu ochrony danych osobowych oraz niszczenie dokumentacji i cyfrowych nośników informacji, w tym danych osobowych i/lub wrażliwych, gdy nie są już potrzebne. Elektroniczne środki bezpieczeństwa stale nadzorują dostęp do naszych serwerów i zapewniają ochronę przed cyberprzestępczością lub innym nieuprawnionym dostępem z lokalizacji zdalnych. Taka ochrona obejmuje zapory sieciowe, ograniczony dostęp i technologie szyfrowania. WABCO ogranicza dostęp do informacji i danych osobowych wyłącznie do osób wewnątrz organizacji WABCO lub jej Przedstawicieli, które realizują określony cel w zakresie obsługi i przetwarzania takich danych i informacji. Osoby, którym przyznano dostęp do danych osobowych są świadome swojej odpowiedzialności w zakresie ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności tych danych osobowych, są w tym zakresie odpowiednio przeszkolone i posiadają odpowiednie wytyczne.

6.2 Prosimy jednak pamiętać, że w internecie nie istnieje bezpieczeństwo doskonałe. Dlatego, chociaż dokładamy wszelkich starań, by chronić Państwa dane osobowe, podczas przesyłu danych przez internet może potencjalnie dojść do ich pozyskania i wykorzystania przez strony nieuprawnione.

7. Okres przetwarzania danych

Firma WABCO nie będzie przechowywała danych osobowych dłużej niż jest to potrzebne w celu lub celach, dla których je zgromadzono.

8. Aktualizacje niniejszego oświadczenia o prywatności

Co pewien czas możemy aktualizować nasze oświadczenie dotyczące prywatności. Opublikujemy wówczas te zmiany na stronach WABCO. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany, prosimy zaprzestać użytkowania stron WABCO. Jeżeli do oświadczenia o prywatności zostaną wprowadzone istotne zmiany, powiadomimy o tym Państwa widocznym komunikatem na stronach WABCO. Zalecamy śledzenie ewentualnych zmian, aby na bieżąco zapoznawać się z aktualizacjami naszej polityki prywatności.

9 . Prawa do dostępu i spory

9.1 Mają Państwo możliwość zażądania, byśmy nie wykorzystywali, nie korygowali ani nie usuwali uprzednio dostarczonych nam danych osobowych. W tym celu należy wysyłać takie żądanie na adres mejlowy privacy@remove-this.wabco-auto.com. Żądania te powinny zawierać imię i nazwisko osoby, adres i inne istotne dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Firma WABCO dołoży wszelkich starań, by spełnić niniejsze żądania w najkrótszym możliwym terminie.

9.2 Żądania, zapytania lub uwagi można przesyłać drogą pocztową na podany poniżej adres biura WABCO. Będziemy analizować i rozwiązywać wszelkie pytania, skargi i spory dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Brussels
Belgia
Do wiadomości: Działu Prawnego