Witryny WABCO wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, aby poprawić wygodę przeglądania oraz umożliwić korzystanie z dostępnych na nich usług. Aby zdobyć więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz dowiedzieć się, jak można je zablokować,
zachęcamy do przeczytania naszych Zasad dotyczących plików cookie. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. miała miejsce aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności naszych klientów i dostawców. Kliknij tutaj. Więcej informacji

PRAWA AUTORSKIE I WARUNKI KORZYSTANIA

Prawa autorskie
© WABCO Wszystkie prawa zastrzeżone.

Informacje prawne
PRZED UZYSKANIEM DOSTĘPU DO ZAWARTOŚCI WITRYNY NALEŻY STARANNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA.

Umowa użytkownika
Niniejsza Umowa dotycząca warunków korzystania („Umowa”) zasady i warunki korzystania z tej witryny („Witryna”). Niniejsza Witryna stanowi własność i jest obsługiwana przez firmę Westinghouse Air Brake Company („WABCO” lub „My”). Korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik, który nie zgadza się na przyjęcie postanowień niniejszej Umowy, powinien niezwłocznie opuścić Witrynę.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy w dowolnym momencie i powiadomienia użytkownika o takich zmianach poprzez zamieszczenie w naszej Witrynie zmienionej wersji Umowy. Zalecamy częste sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian, ponieważ wszystkie zmiany wchodzą w życie w chwilą opublikowania. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza wyrażenie zgody na zobowiązanie się do przestrzegania tych zmian. Firma WABCO może zakończyć, zawiesić, zmienić lub ograniczyć dostęp do całości lub dowolnej części tej Witryny bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.

Ograniczenia w korzystaniu z zawartości Witryny
Tekst, dane, artykuły, zdjęcia, obrazy i inne informacje (zwane łącznie „Zawartością”) znajdujące się w Witrynie są własnością firmy WABCO lub jej dostawców zawartości i są chronione amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Zawartość jest i pozostanie własnością firmy WABCO. Użytkownik nie może jej kopiować, modyfikować, przekazywać ani uczestniczyć w jej sprzedaży lub przekazaniu, ani też tworzyć dzieł pochodnych opartych na jakimkolwiek elemencie Zawartości, w całości lub w części. Wykorzystanie Zawartości na jakiejkolwiek innej Witrynie, w tym poprzez linkowanie lub ramkowanie, lub wykorzystanie jej w dowolnym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu, bez uprzedniej pisemnej zgody WABCO, jest zabronione.

Znaki towarowe
Znak WABCO (w tym logo WABCO), Wabco-auto.com, i inne powiązane loga (zwane łącznie „Znakami towarowymi WABCO”) są znakami towarowymi lub znakami usługowymi firmy WABCO. Inne nazwy firm, produktów i usług oraz logo używane i wyświetlane na Witrynie mogą być znakami towarowymi lub usługowymi należącymi do firmy WABCO lub innych podmiotów.Żadna z treści niniejszej Witryny nie może być interpretowana jako przyznanie - poprzez domniemanie, w związku z zasadą estoppel lub w inny sposób - jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z któregokolwiek ze Znaków towarowych WABCO wyświetlanych w Witrynie bez naszej każdorazowej uprzedniej pisemnej zgody, .Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek Znaków towarowych WABCO jako części linku do lub z dowolnej strony, chyba że utworzenie takiego linku zostanie przez nas wcześniej pisemnie zatwierdzone.

Skargi w zakresie praw autorskich
Jeśli użytkownik uważa w dobrej wierze, że jakiekolwiek materiały dostępne w Witrynie naruszają jego prawa autorskie, powinien na mocy tytułu 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych (United States Code), sekcja 512(c)(2) (zgodnie z ustawą „Digital Millennium Copyright Act”) wysłać powiadomienie o naruszeniu praw autorskich do wyznaczonej jednostki firmy WABCO. Powiadomienie powinno zawierać:

 

  • elektroniczny lub własnoręczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich
  • opis utworu chronionego prawem autorskim, które, zgodnie z treścią powiadomienia, zostało naruszone
  • opis miejsca w Witrynie, gdzie zlokalizowany jest materiał, którego dotyczy powiadomienie
  • oświadczenie o dobrej wierze w zakresie informacji, że kwestionowane wykorzystanie nie zostało autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub na mocy przepisów prawa, a także
  • oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i że jest się właścicielem praw autorskich lub posiada się upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Jednostką firmy WABCO, do której należy zgłaszać przypadki naruszenia praw autorskich, jest dział prawny firmy, patrz niżej.

Brak gwarancji
ŻADNA OSOBA Z FIRMY WABCO, JEJ PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, DOSTAWCÓW, A TAKŻE ŻADEN Z KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW, NIEZALEŻNYCH WYKONAWCÓW (ZWANYCH DALEJ „STRONĄ WABCO”) NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, ADEKWATNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI JAKIEJKOLWIEK ZAWARTOŚCI, A FIRMA WABCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSTĘPUJĄCE W NIEJ BŁĘDY LUB POMINIĘCIA. NINIEJSZA WITRYNA I CAŁA JEJ ZAWARTOŚĆ JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” I „TAK JAK JEST DOSTĘPNA”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI TYTUŁU PRAWNEGO CZY NIENARUSZALNOŚCI. DODATKOWO NIE MA ŻADNYCH GWARANCJI ODNOŚNIE DO WYNIKÓW KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI. STRONY WABCO NIE GWARANTUJĄ, ŻE NINIEJSZA WITRYNA JEST WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. WITRYNA TA MOŻE ZAWIERAĆ BŁĘDY TECHNICZNE LUB TYPOGRAFICZNE.

Ograniczenie odpowiedzialności
W ŻADNYM WYPADKU STRONY WABCO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM ZA SZKODY OGÓLNE, SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE, O CHARAKTERZE ODSZKODOWAWCZYM ANI ŻADNE INNE (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRACONE KORZYŚCI LUB SZKODY WYNIKŁE Z ZAPRZESTANIA DZIAŁALNOŚCI) JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO DZIAŁANIE W RAMACH UMOWY, CZY TEŻ ZANIEDBANIE WYNIKAJĄCE LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA Z ZAWARTOŚCI, WITRYNY LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY OSOBY TRZECIEJ, DO KTÓREJ LINK ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE. FIRMA WABCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA. JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM NA NIEZADOWOLENIE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z NIEJ. JEŚLI POWYŻSZE OGRANICZENIA ZOSTANĄ UZNANE ZA NIEWAŻNE, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON WABCO ZA WSZELKIE SZKODY, STRATY LUB PRZYCZYNY ROSZCZEŃ INNEGO RODZAJU LUB NATURY BYŁA OGRANICZONA W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Monitorowanie witryny
Firma WABCO nie ma obowiązku monitorowania Witryny; jednakże użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że WABCO ma prawo do elektronicznego monitorowania Witryny co pewien czas oraz do ujawniania wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne lub właściwe w celu spełnienia wymogów prawa, regulacji lub innych wniosków rządowych, ma również prawo do obsługiwania Witryny oraz do ochrony siebie lub innych użytkowników Witryny.

Materiały do Witryny
Wszelkie uwagi, dyskusje, idee, grafiki lub inne materiały przesłane do WABCO za pośrednictwem niniejszej Witryny (zwane łącznie „Materiałami”) będą uważane i pozostaną własnością WABCO, a firma WABCO ma prawo do wykorzystywania tych Materiałów w dowolnym celu, bez ograniczeń lub przyznania odszkodowania osobie, która dostarczyła Materiały. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie może być interpretowane jako ograniczenie odpowiedzialności i zobowiązań firmy WABCO wynikających z Polityki prywatności.

Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zwolnić Strony WABCO z odpowiedzialności i zabezpieczyć je przed wszelkimi roszczeniami, stratami, wydatkami, żądaniami lub zobowiązaniami, w tym związanymi z kosztami obsługi prawnej poniesionymi przez Strony WABCO w związku z wszelkimi roszczeniami strony trzeciej (w tym z roszczeniami w zakresie praw własności intelektualnej) dotyczącymi (i) materiałów i treści zamieszczanymi, publikowanymi lub przesyłanymi przez użytkownika na Witrynę, lub (ii) z korzystaniem Witryny z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy lub z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Ponadto użytkownik wyraża zgodę na współpracę wymaganą w rozsądnym zakresie do obrony przed takimi roszczeniami. Strony WABCO zastrzegają sobie prawo do podjęcia, na własny koszt, samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli nad wszelkimi sprawami dotyczącymi uiszczenia odszkodowania przez użytkownika, a użytkownik nie będzie w żadnym wypadku zaspokajać takich roszczeń ani żądań bez pisemnej zgody WABCO. Ponadto użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić Strony WABCO przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z wykorzystania przez stronę trzecią informacji lub materiałów jakiegokolwiek rodzaju, które użytkownik umieścił w przestrzeni publicznej.

Linki do stron osób trzecich
WITRYNA MOŻE ZAWIERAĆ LINKI DO STRON ZARZĄDZANYCH, POSIADANYCH I OBSŁUGIWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE („STRONY OSÓB TRZECICH”). FIRMA WABCO NIE KONTROLUJE I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH NA STRONACH OSÓB TRZECICH. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTANIE Z JAKICHKOLWIEK STRON OSÓB TRZECICH JEST REGULOWANE WARUNKAMI KORZYSTANIA Z TYCH STRON, A NIE NINIEJSZĄ UMOWĄ. LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI FIRMY WABCO DLA TAKICH STRON ANI DLA ZAWARTOŚCI, PRODUKTÓW, REKLAM LUB INNYCH MATERIAŁÓW PREZENTOWANYCH NA TAKICH STRONACH. SĄ JEDYNIE UDOGODNIENIEM, A KAŻDY UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NICH NA WŁASNE RYZYKO. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ STRON OSÓB TRZECICH ANI NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH ZAWARTOŚCI (LUB DOKŁADNOŚCI TAKIEJ ZAWARTOŚCI) STRON OSÓB TRZECICH, A FIRMA WABCO INVESTMENT TRUST INC. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY PRODUKTÓW LUB USŁUG OFEROWANYCH LUB REKLAMOWANYCH NA TAKICH STRONACH LUB W INNY SPOSÓB.

Korzystanie z informacji umożliwiających identyfikację tożsamości
Praktyki i polityka firmy WABCO w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji umożliwiających identyfikację tożsamości są regulowane zgodnie z Polityką prywatności firmy WABCO.

Zachowanie użytkownika
Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Zawartości i Witryny wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Zawartości lub z Witryny w sposób, który stanowiłby naruszenie prawa, skutkowałby powstaniem odpowiedzialności lub w inny sposób naruszałby lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje.
Firma WABCO nie zgłasza żadnych roszczeń dotyczących tego, czy Zawartość może być pobierana lub czy jest przeznaczona do użytku poza terenem Stanów Zjednoczonych. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do niniejszej Witryny poza terenem Stanów Zjednoczonych, ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami prawa.

Zakończenie umowy
Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania przez firmę WABCO, co może nastąpić w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadamiania. Firma WABCO może zawiesić lub zablokować dostęp i korzystanie z Witryny przez użytkownika w dowolnym momencie, z dowolnej przyczyny lub bez przyczyny, całkowicie według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadamiania. Poniższe paragrafy niniejszej Umowy będą obowiązywać również po zablokowaniu dostępu użytkownika do korzystania z Witryny: paragrafy dotyczące odszkodowań, zastrzeżeń w ramach gwarancji, ograniczenia odpowiedzialności, obowiązującego prawa i zasad rozstrzygania sporów oraz innych postanowień, których warunki obowiązują po zablokowaniu dostępu użytkownika do korzystania z Witryny.

Postanowienia ogólne
Niedopełnienie przez WABCO obowiązku wykonania jakiegokolwiek postanowienia (postanowień) niniejszej Umowy nie oznacza odstąpienia od takiego postanowienia. NINIEJSZA UMOWA I WSZYSTKIE INNE ASPEKTY KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY PODLEGAJĄ PRZEPISOM STANU NOWY JORK I ZGODNIE Z NIMI BĘDĄ ROZSTRZYGANE, BEZ WZGLĘDU NA SPRZECZNOŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA.Wszelkie roszczenia i spory wynikające z niniejszej Umowy oraz obowiązującego prawa federalnego lub korzystania przez użytkownika z Witryny, inne niż powództwa o wykonanie lub zabezpieczenie roszczeń wnoszone przez WABCO, będą wnoszone wyłącznie do sądów federalnych, stanowych lub lokalnych z siedzibą w Nowym Jorku, a w odniesieniu do takich roszczeń i sporów, użytkownik niniejszym nieodwołalnie (i) poddaje się osobistej jurysdykcji tych sądów oraz (ii) i zgadza się na rozpatrywanie wszelkich skarg przez wskazane sądy. Wszelkie roszczenia, które użytkownik chciałby zgłosić względem Zawartości, Witryny lub niniejszej Umowy, muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania roszczenia lub jego przyczyny, w przeciwnym razie prawo do ich zgłoszenia wygaśnie. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia Umowy będą wykonywane w zakresie maksymalnie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, pozostaną w mocy i będą w pełni skuteczne. Niniejsza Umowa jest wiążąca, skuteczna i wykonalna w stosunku do stron, ich następców prawnych oraz cesjonariuszy. Ani sposób postępowania stron, ani praktyki handlowe nie mogą wpływać na zmianę postanowień niniejszej Umowy. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Umowy lub praktyk stosowanych przez firmę WABCO prosimy o kontakt z naszym działem prawnym, pod następującym adresem:

WABCO Europe BVBA
Chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruksela
Belgia
Uwaga: Dział prawny.