Witryny WABCO wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, aby poprawić wygodę przeglądania oraz umożliwić korzystanie z dostępnych na nich usług. Aby zdobyć więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz dowiedzieć się, jak można je zablokować,
zachęcamy do przeczytania naszych Zasad dotyczących plików cookie. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. miała miejsce aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności naszych klientów i dostawców. Kliknij tutaj. Więcej informacji

Oświadczenie o ochronie prywatności klientów i dostawców WABCO

1. CEL

WABCO Holdings Inc., wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi, („WABCO”) szanuje prywatność osób i ceni sobie zaufanie swoich klientów, sprzedawców, partnerów biznesowych i innych podmiotów. Firma WABCO przetwarza Dane osobowe dotyczące użytkownika w sposób zgodny z przepisami prawa państw, w których firma prowadzi działalność. Firmę wyróżnia tradycja związana z utrzymywaniem wysokich standardów etycznych praktyk biznesowych. 

Celem niniejszego Oświadczenia jest przejrzyste poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego Danych osobowych i o przysługujących mu w tym zakresie prawach. 

2.  CEL 

Niniejsze Oświadczenie dotyczy wszystkich danych osobowych gromadzonych przez firmę WABCO i dostarczanych firmie WABCO w dowolnej postaci, w tym w formie elektronicznej, papierowej i werbalnej. WABCO gromadzi i przetwarza dane osobowe różnymi metodami (w tym za pośrednictwem stron internetowych firmy, jej aplikacji, sieci intranet, poczty elektronicznej i ręcznie).

Na poziomie globalnym WABCO ustanowi i będzie stosować procedury biznesowe i procedury przetwarzania danych zgodne z niniejszym Oświadczeniem. 

3.  DEFINICJE

Dla celów niniejszego Oświadczenia, stosuje się następujące definicje: 

Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące jednostki (osoby fizycznej), która jest lub może być zidentyfikowana na podstawie tych danych lub tych danych w połączeniu z innymi informacjami.

Wrażliwe dane osobowe oznaczają Dane osobowe, które ujawniają rasę lub pochodzenie etniczne, przynależność do związków zawodowych, poglądy polityczne, religię lub przekonania, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, a także Dane osobowe odnoszące się do wyroków skazujących i popełnionych przestępstw.

4.  JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZI WABCO?

WABCO gromadzi i przetwarza następujące Dane osobowe użytkownika:

 • Ogólne informacje umożliwiające identyfikację – WABCO może przetwarzać dane użytkownika takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres domowy, numer telefonu domowego i komórkowego), obywatelstwo i kraj pobytu, data urodzenia, płeć i języki, którymi posługuje się użytkownik.
 • Informacje zawodowe – WABCO może przetwarzać informacje związane z zawodem użytkownika, w tym (bez ograniczeń) informacje o stanowisku służbowym, służbowym adresie e-mail i numerze telefonu, a także o funkcji/zakresie odpowiedzialności.
 • Informacje finansowe – WABCO może przetwarzać informacje finansowe, w tym (bez ograniczeń) informacje o numerze konta bankowego użytkownika, numerze jego karty kredytowej, szczegóły dotyczące banku i numer VAT.
 • Informacje dotyczące odwiedzin – WABCO może przetwarzać imię i nazwisko, dane kontaktowe i numer rejestracyjny samochodu użytkownika w przypadku wizyty w zakładach WABCO.
 • Informacje, które użytkownik decyduje się udostępnić firmie WABCO – firma WABCO może przetwarzać Dane osobowe, które użytkownik zdecyduje się jej udostępnić, w tym (bez ograniczeń) informacje, które udostępnia, kontaktując się ze swoim centrum obsługi klienta.
 • Informacje dotyczące zaopatrzenia i zamówień– w przypadku, gdy użytkownik dostarcza usług lub sprzedaje produkty firmie WABCO lub gdy WABCO dostarcza usług lub sprzedaje produkty użytkownikowi, WABCO może przetwarzać informacje niezbędne do dostarczenia usług lub sprzedaży produktów, w tym (bez ograniczeń) dane kontaktowe użytkownika i informacje finansowe.
 • Informacje dotyczące gwarancji – WABCO może przetwarzać imię i nazwisko użytkownika, jego dane kontaktowe, informacje finansowe i informacje o zakupionych produktach w przypadku rejestracji karty gwarancyjnej.
 • Nagrania z kamer przemysłowych (CCTV) – WABCO może przetwarzać nagrania, na których występuje użytkownik, uzyskane za pośrednictwem systemów nadzoru wideo CCTV na terenie naszych zakładów.
 • Wyniki badań – WABCO może przetwarzać odpowiedzi użytkownika na pytania zawarte w naszych ankietach dla klientów.
 • Informacje gromadzone za pośrednictwem aplikacji WABCO – WABCO może przetwarzać Dane osobowe odnoszące się do korzystania z aplikacji WABCO przez użytkownika.
 • Hasła lub inne identyfikatory osobowe – WABCO może przetwarzać hasła lub inne identyfikatory osobowe, których użytkownik używa podczas rejestracji na stronie internetowej, platformie lub urządzeniu WABCO, i pomóc użytkownikowi zalogować się w przypadku, gdy zapomniał takiego hasła lub identyfikatora osobowego.
 • Dokument tożsamości – WABCO może, w pewnych okolicznościach, poprosić o kopię dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (np. prawa jazdy) użytkownika podczas wysyłania przez użytkownika prośby o ochronę danych osobowych do firmy WABCO, jak określono w części 9 poniżej.
 • Informacje dotyczące korzystania z Witryny – WABCO może przetwarzać informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z Witryny WABCO, w tym (bez ograniczeń) informacje na temat przeglądarki użytkownika i jej wersji, historii wyszukiwań i stron przeglądanych przez użytkownika w ramach Witryny WABCO. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę Polityki prywatności WABCO (tutaj), i zapoznać się z Polityką dotyczącą plików cookie WABCO (tutaj).

 

 WABCO nie wymaga podawania ani nie gromadzi Wrażliwych danych osobowych, bez wyraźnej pisemnej zgody użytkownika.

5.  SPOSÓB WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

WABCO może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika do następujących celów (zwanych dalej zbiorczo Celami):

 • Rozwój i zarządzanie relacją klient/sprzedawca/partner biznesowy
 • Cele związane z administracją wewnętrzną (w tym prowadzenie dokładnej ewidencji zobowiązań i należności)
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie firmą
 • Zarządzanie umowami
 • Zarządzanie produktem, gwarancjami i zgłoszeniami reklamacyjnymi
 • Przetwarzanie zamówienia i jego realizacja
 • Planowanie popytu i produkcji
 • Zarządzanie sporami i postępowaniami sądowymi
 • Szkolenia i certyfikacje
 • Zaopatrzenie i zamówienia
 • Rozwój biznesu
 • Zgodność z przepisami prawa pracy, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych oraz innymi wymogami prawnymi lub regulacjami (np. wypełnianie rządowych wymogów dotyczących sprawozdawczości i ewidencji)
 • Badania, rozwój i udoskonalanie produktów i usług WABCO (w tym sprzedaż i badania rynku (np. poprzez ankiety))
 • Wsparcie IT
 • Public relations
 • Marketing bezpośredni
 • Wyposażenie zakładów, bezpieczeństwo i planowanie awaryjne
 • Optymalizacja wykorzystania sieci i urządzeń oraz związane z tym kontrole bezpieczeństwa (w tym dostęp do myWABCO)
 • Przeciwdziałanie, wykrywanie i ściganie oszustw
 • Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania postanowień polityk i procedur WABCO
 • Monitorowanie i zapewnianie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi WABCO lub ze zobowiązaniami umownymi (w tym zobowiązaniami określonymi w umowie użytkownika z firmą WABCO)
 • Wydarzenia
 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przeprowadzanie transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, nabycia i zbycia)

WABCO będzie wykorzystywać Dane osobowe użytkownika tylko w sposób zgodny z Celami. WABCO podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Dane osobowe są adekwatne do celu, w jakim zostały zgromadzone, dokładne, kompletne i aktualne. 

6.  PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe użytkownika będą gromadzone i przetwarzane w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • jeśli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej przez użytkownika z firmą WABCO (np. jeśli użytkownik sprzedaje produkt firmie WABCO, WABCO potrzebuje numeru rachunku bankowego użytkownika, aby zapłacić za produkt);
 • jeśli jest to konieczne do wykonania zobowiązania prawnego, które dotyczy firmy WABCO (np. WABCO może potrzebować numeru VAT użytkownika, aby dopełnić swoich zobowiązań podatkowych);
 • jeśli jest to konieczne dla realizacji uzasadnionych interesów prawnych firmy WABCO, o ile te interesy nie naruszają podstawowych praw i wolności użytkownika (np. jeśli WABCO potrzebuje pewnych Danych osobowych użytkownika do celów wewnętrznej administracji, dla zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji i udoskonalenia swoich produktów i usług);
 • jeśli użytkownik wyraził na to zgodę (np. jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera WABCO).

 

7.  UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Do realizacji Celów WABCO może udostępniać Dane osobowe użytkownika następującym podmiotom:

 • Podmiotom powiązanym WABCO;
 • Dostawcom IT i powiązanych usług;
 • Bankom i ubezpieczycielom;
 • Dostawcom usług związanych ze sprzedażą;
 • Dostawcom usług związanych z marketingiem, badaniami i komunikacją;
 • Dostawcom usług związanych ze szkoleniami;
 • Profesjonalnym doradcom;
 • Organom ścigania (w tym policji i organom sądowym);
 • Innym organom władzy publicznej (w tym organom ubezpieczeń społecznych i organom podatkowym).

WABCO udostępni również Dane osobowe użytkownika stronom trzecim:

 • w przypadku, gdy firma WABCO sprzedaje lub nabywa jakąkolwiek działalność lub aktywa, WABCO może ujawnić Dane osobowe użytkownika potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy owej działalność lub aktywów;
 • w przypadku, gdy firma WABCO lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią, Dane osobowe użytkownika przechowywane przez WABCO mogą wchodzić w skład przekazywanych aktywów;
 • w przypadku, gdy firma WABCO ma obowiązek ujawnić lub udostępnić Dane osobowe w celu wykonania jakichkolwiek zobowiązań prawnych lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy WABCO, jej klientów lub innych podmiotów. Obejmuje to udostępnianie Danych osobowych organom publicznym (w tym organom sądowym i policyjnym), w przypadku, na przykład, incydentu związanego z bezpieczeństwem cybernetycznym; oraz
 • jeśli użytkownik w wyraźny sposób wyraził na to zgodę.

Ujawniając Dane osobowe użytkownika stronom trzecim, które będą przetwarzać je w imieniu firmy WABCO lub na jej polecenie, WABCO uzyska od tych stron trzecich zapewnienie, że będą one chronić Dane osobowe zgodnie z niniejszym Oświadczeniem.Przykłady stosownych gwarancji, które mogą być dostarczone przez takie strony trzecie obejmują: umowę zobowiązującą tę stronę trzecią do zapewnienia co najmniej takiego samego poziomu ochrony, jaki stosuje WABCO podczas przetwarzania Danych osobowych użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Jeśli WABCO posiada wiedzę, że taka strona trzecia wykorzystuje lub ujawnia Dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszym Oświadczeniem, WABCO podejmie uzasadnione kroki w celu zapobieżenia lub zaprzestania ich wykorzystywania lub ujawniania. Firma WABCO zastrzega odpowiedzialność stron trzecich za naruszenie zaufania swoich klientów, sprzedawców, partnerów biznesowych i innych podmiotów za pośrednictwem dokumentów takich jak umowy poufności.

8.  PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

WABCO to firma o zasięgu globalnym, posiadająca pracowników w wielu krajach. Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane w zakładach WABCO na całym świecie.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w Chińskiej Republice Ludowej, WABCO może również przekazywać Dane osobowe użytkownika do miejsc poza EOG i Chińską Republiką Ludową, jeśli jest to konieczne (i) do realizacji jakiegokolwiek z Celów, i/lub (ii) do ujawnienia Danych osobowych użytkownika stronie trzeciej zgodnie z częścią VII niniejszego Oświadczenia.

W przypadku, gdy Dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza EOG, WABCO dołoży wszelkich starań, by Dane te były chronione następującymi zabezpieczeniami:

 • przepisy prawa kraju, do którego przekazywane są Dane osobowe użytkownika, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (artykuł 45. Ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (2016/679)(RODO));
 • przekazywanie danych podlega klauzulom ochrony danych zatwierdzonym przez Komisję Europejską (art. 46.2 RODO), lub programowi „EU-US Privacy Shield” (art. 45.1 RODO); lub
 • inne odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO.

W przypadku, gdy Dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, firma WABCO podda się procedurze oceny ryzyka, aby upewnić się, że ryzyko związane z takim przekazaniem jest uzasadnione.

Jeśli użytkownik przebywa na terenie EOG i chciałby otrzymać więcej informacji dotyczących przekazywania jego Danych osobowych poza obszar EOG i/lub wdrożonych zabezpieczeń (w tym dotyczących sposobu otrzymywania ich kopii), może skontaktować się z firmą WABCO za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w części 15 poniżej.

 

9.  PRAWA UŻYTKOWNIKA

W zależności od i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące danych osobowych, które WABCO przechowuje na jego temat:

 • użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go Danych osobowych, które przechowuje firma WABCO, ponieważ WABCO chce, aby użytkownik wiedział, jakie Dane osobowe posiada na jego temat WABCO i umożliwić użytkownikowi sprawdzenie, czy WABCO przetwarza Dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 • użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, do zablokowania lub zawieszenia możliwości dalszego wykorzystywania swoich Danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania WABCO wciąż może przechowywać Dane osobowe użytkownika, ale nie może ich wykorzystywać;
 • jeśli Dane osobowe dotyczące użytkownika są niedokładne lub niepełne, użytkownik ma prawo zażądać ich sprostowania;
 • użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, zażądać skasowania lub usunięcia swoich Danych osobowych z systemów WABCO;
 • użytkownik ma prawo do złożenia skargi na sposób, w jaki WABCO przetwarza lub przechowuje jego Dane osobowe do organu ochrony danych osobowych w kraju użytkownika;
 • jeśli WABCO przetwarza Dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, użytkownik ma prawo w dowolnym czasie tę zgodę wycofać. Obejmuje to prawo do wycofania zgody na wykorzystanie przez firmę WABCO Danych osobowych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego;
 • użytkownik ma prawo do uzyskania od firmy WABCO, w pewnych okolicznościach, swoich Danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i możliwej do maszynowego odczytania formie, tak aby można je było ponownie wykorzystać do własnych celów w ramach różnych usług;
 • użytkownik ma również prawo do sprzeciwienia się pewnym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Należy jednak pamiętać, że firma WABCO może być zmuszona do zachowania pewnych Danych osobowych, na przykład dla celów prawnych lub administracyjnych (np. prowadzenie dokumentacji księgowej).

W przypadku wszystkich powyższych wniosków prosimy o wysłanie listu lub e-maila z tytułem „wniosek dotyczący Danych osobowych” w temacie i dołączenie kopii dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości (np. prawa jazdy), aby pomóc nam w uniemożliwieniu osobom nieupoważnionym dostępu do Państwa Danych osobowych, ich zmiany lub usunięcia. Dane kontaktowe firmy WABCO wskazane zostały w części 15 poniżej.

10.  PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przechowywane przez nas Dane osobowe dotyczące użytkownika będą przechowywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych. W żadnym przypadku Dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne dla realizacji Celów, chyba że:

 • przetwarzanie Danych osobowych użytkownika jest konieczne w związku z jakimkolwiek faktycznym lub potencjalnym sporem (np. firma WABCO potrzebuje tych informacji w celu stwierdzenia lub obrony roszczeń prawnych), w którym to przypadku WABCO zachowa Dane osobowe użytkownika do czasu zakończenia takiego sporu; i/lub
 • zachowanie Danych osobowych jest konieczne, aby firma WABCO przestrzegała wszelkich zobowiązań prawnych lub regulacyjnych (np. dla celów podatkowych); w takim przypadku firma WABCO zachowa Dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne ze względu na te zobowiązania;
 • zachowanie Danych osobowych jest konieczne, aby firma WABCO przestrzegała zobowiązań umownych, które obowiązują po wygaśnięciu takiego stosunku umownego (np. postanowienia o zakazie pozyskiwania pracowników, które mogą obowiązywać firmę WABCO).

 

11.  BEZPIECZEŃSTWO

Firma WABCO podejmie środki ostrożności, jakie są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych w celu ochrony posiadanych przez nią Danych osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Firma WABCO chroni dane na wiele sposobów. Bezpieczeństwo fizyczne ma na celu zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi do urządzeń baz danych i wydruków Wrażliwych danych osobowych.Ochrona ta może obejmować w niektórych miejscach, kontrolę wejścia do firmy, korzystanie z zamykanych na klucz szuflad i szafek w celu ochrony Danych osobowych, niszczenie dokumentacji papierowej i cyfrowych urządzeń do przechowywania zawierających Dane osobowe i/lub Wrażliwe dane osobowe, gdy nie są one już wymagane. Elektroniczne środki bezpieczeństwa stale monitorują dostęp do naszych serwerów i zapewniają ochronę przed włamaniami lub innym nieuprawnionym dostępem ze zdalnych lokalizacji. Ochrona ta obejmuje stosowanie firewalli, technologii ograniczonego dostępu i szyfrowania. WABCO ogranicza dostęp do Danych osobowych do tych osób w organizacji WABCO lub do stron trzecich działających w imieniu lub na polecenie WABCO, które mają określony cel biznesowy w zakresie przechowywania i przetwarzania takich Danych osobowych. Osoby fizyczne, które uzyskały dostęp do Danych osobowych, są świadome swoich obowiązków w zakresie ochrony bezpieczeństwa, poufności, dostępności i integralności tych informacji oraz zostały przeszkolone i poinstruowane, jak postępować z danymi. 

 

12.   CO SIĘ STANIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE DOSTARCZY FIRMIE WABCO WYMAGANYCH DANYCH OSOBOWYCH LUB ZAŻĄDA, BY FIRMA WABCO ZAPRZESTAŁA PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH?

Jakość naszych produktów i usług oraz zdolność firmy WABCO do wywiązywania się ze swoich zobowiązań w zakresie:

 • umowy zawartej między WABCO a użytkownikiem lub jego przedstawicielem prawnym; lub
 • zobowiązań umownych dotyczących firmy WABCO,

zależy czasami od tego, czy firma WABCO posiada dostęp i jest w stanie korzystać z pewnych Danych osobowych dotyczących użytkownika. Dlatego też, w zależności od okoliczności, użytkownik nie zawsze może odmówić udostępnienia firmie WABCO Danych osobowych, których wymaga WABCO lub żądać zaprzestania przetwarzania Danych osobowych, jeśli spowodowałoby to pogorszenie jakości produktów i usług lub naruszenie przez firmę WABCO jednego lub więcej obowiązujących zobowiązań prawnych lub umownych.

 

13.  ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Firma WABCO nie realizuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o Dane osobowe użytkownika.

14.  WYKONYWANIE POSTANOWIEŃ

Firma WABCO przeprowadzi audyty zgodności z odpowiednimi praktykami w zakresie ochrony prywatności w celu weryfikacji wykonywania postanowień niniejszego Oświadczenia. 

15.  DANE KONTAKTOWE

Wszelkie pytania, wątpliwości i wnioski dotyczące niniejszego Oświadczenia prosimy kierować na adres privacy@wabco-auto.com lub do biura WABCO pod podanym niżej adresem.

WABCO Europe BVBA

Chaussée de la Hulpe 166

1170 Bruksela 

Belgia

Uwaga: Dział prawny

WABCO będzie analizować i starać się rozwiązywać zażalenia i spory dotyczące wykorzystania i ujawniania Danych osobowych zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu. 

Firma WABCO przyjmie do wiadomości lub odpowie na pytania, wątpliwości, prośby lub zgłoszenia użytkownika w ustawowym terminie lub, w przypadku braku ustawowego terminu, w rozsądnym czasie.

16. ZMIANY OŚWIADCZENIA

Co pewien czas WABCO może dokonywać aktualizacji niniejszego Oświadczenia. W takim przypadku WABCO opublikuje zmiany na swojej stronie internetowej. Zaleca się, aby użytkownik sprawdzał, czy jest poinformowany o wszelkich aktualizacjach lub zmianach w niniejszym Oświadczeniu.