Witryny WABCO wykorzystują pliki cookie oraz inne technologie śledzenia, aby poprawić wygodę przeglądania oraz umożliwić korzystanie z dostępnych na nich usług. Aby zdobyć więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz dowiedzieć się, jak można je zablokować,
zachęcamy do przeczytania naszych Zasad dotyczących plików cookie. Ponadto informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. miała miejsce aktualizacja Oświadczenia o ochronie prywatności naszych klientów i dostawców. Kliknij tutaj. Więcej informacji

Ogólna informacja o ochronie danych skierowana do klientów i partnerów biznesowych 

 

I. Wprowadzenie i zakres 

Niniejsza Ogólna informacja o ochronie danych (dalej „Informacja”) dotyczy przetwarzania danych osobowych przez spółkę ZF Friedrichshafen AG i jej oddziały w UE, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii w ramach międzynarodowej Grupy ZF (dalej „Grupa ZF”). Do celów niniejszej Informacji oddział oznacza każdą spółkę, w której ZF Friedrichshafen AG posiada, bezpośrednio lub pośrednio, ponad 50% udziałów; oddziały są nazywane wspólnie ZF (dalej „ZF”).  

ZF uważa, że ochrona danych osobowych wszystkich klientów i partnerów biznesowych ma priorytetowe znaczenie. Chodzi przy tym również o klientów będących użytkownikami końcowymi oraz o pracowników naszych partnerów biznesowych, którzy pełnią funkcję osób kontaktowych i przedstawicieli w kontekście stosunków biznesowych. 

ZF zobowiązuje się do odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych, które obowiązują we wszystkich krajach, w których działa ZF. W niniejszej Informacji są opisane rodzaje Danych Osobowych gromadzonych przez ZF, sposób wykorzystywania Danych Osobowych przez ZF, podmioty, którym ZF przekazuje Dane Osobowe, oraz prawa przysługujące Państwu jako osobom, których dane dotyczą, w zakresie wykorzystywania Danych Osobowych przez ZF. Oprócz tego w niniejszej Informacji są opisane działania podejmowane przez ZF w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz sposoby kontaktowania się z nami w sprawie praktyk w zakresie przetwarzania danych. 


 

II. Dane kontaktowe Administratorów Danych 

Podmioty prawne odpowiedzialne za gromadzenie i wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych (dalej „Administratorzy Danych”) w Państwa kraju macierzystym do celów opisanych w niniejszej Informacji są określone w Załączniku 1.   


 

III. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych 

Inspektor Ochrony Danych („IOD”) zostaje wyznaczony dla każdego podmiotu prawnego w przypadku, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. IOD jest zaangażowany we wszystkie kwestie związane z ochroną Państwa danych. W szczególności IOD odpowiada za monitorowanie i zapewnienie zgodności z niniejszą Informacją oraz z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W razie jakichkolwiek uwag lub pytań związanych z niniejszą Informacją prosimy kontaktować się z koordynatorem Grupy ZF ds. ochrony danych, który pełni również funkcję IOD w ZF Friedrichshafen AG, panią Silke Wolf, pod następującym adresem: 
 
Silke Wolf
ZF Friedrichshafen AG
Siedziba główna / Forum ZF
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Niemcy 
 

Z koordynatorem Grupy ZF ds. ochrony danych można kontaktować się również drogą e-mailową dataprotection@zf.com.  


 

IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych 

Przetwarzamy następujące Dane Osobowe do celów biznesowych, które zostaną opisane w dalszej części niniejszej Informacji: 
 
 • Ogólne informacje identyfikacyjne – ZF może przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane do kontaktu (w tym adres domowy, numer telefonu domowego i numer telefonu komórkowego), obywatelstwo i kraj zamieszkania, datę urodzenia, płeć i używane języki.
 • Informacje zawodowe – ZF może przetwarzać informacje dotyczące Państwa zawodu, w tym (bez ograniczeń) Państwa tytuł zawodowy, służbowy adres e-mail i numer telefonu oraz zajmowane stanowisko/zakres obowiązków.
 • Informacje finansowe – ZF może przetwarzać informacje finansowe, w tym (bez ograniczeń) Państwa numer rachunku bankowego, numer karty kredytowej, dane banku i numer VAT.
 • Informacje o gościach – ZF może przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane do kontaktu i numer rejestracyjny samochodu, gdy odwiedzają Państwo obiekty ZF.
 • Informacje, które zdecydują się Państwo udostępnić ZF – ZF może przetwarzać Dane Osobowe, które zdecydują się Państwo udostępnić ZF, w tym (bez ograniczeń) informacje udostępnione przez Państwa podczas kontaktu z naszym działem obsługi klienta.
 • Informacje dotyczące zaopatrzenia i zakupów – gdy świadczą Państwo usługi lub sprzedają produkty na rzecz ZF lub gdy ZF świadczy usługi lub sprzedaje produkty na rzecz Państwa, ZF może przetwarzać informacje niezbędne do świadczenia usług lub sprzedaży produktów, w tym (bez ograniczeń) Państwa dane do kontaktu i dane finansowe.
 • Informacje o gwarancji – ZF może przetwarzać Państwa imię i nazwisko, dane do kontaktu, informacje finansowe i informacje o zakupionych produktach, gdy wnoszą Państwo roszczenie gwarancyjne.
 • Nagrania telewizji przemysłowej – ZF może przetwarzać nagrania z Państwa udziałem pozyskane z systemów telewizji przemysłowej w jej obiektach. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z konkretnymi oświadczeniami o ochronie danych umieszczonymi w naszych obiektach.
 • Wyniki ankiet – ZF może przetwarzać Państwa odpowiedzi na pytania w ankietach dla klientów.
 • Informacje zgromadzone wskutek korzystania przez Państwa z aplikacji ZF – ZF może przetwarzać Dane Osobowe dotyczące korzystania przez Państwa z aplikacji ZF. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z konkretnymi oświadczeniami o ochronie danych w danej aplikacji ZF.
 • Hasła lub inne identyfikatory osobiste – ZF może przetwarzać hasła lub inne identyfikatory osobiste, z których korzystają Państwo podczas rejestracji w witrynie, platformie lub urządzeniu ZF oraz pomagać Państwu w zalogowaniu się, jeśli zapomną Państwo takiego hasła lub identyfikatora osobistego. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z konkretnymi oświadczeniami o ochronie danych w danej witrynie, platformie lub urządzeniu ZF.
 • Dowód tożsamości – ZF może w pewnych okolicznościach poprosić o kopię Państwa dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości (np. prawa jazdy) gdy wysyłają Państwo do ZF zapytanie dotyczące prywatności danych. Informacje o korzystaniu z witryn – ZF może przetwarzać informacje dotyczące korzystania przez Państwa z witryn ZF, w tym (bez ograniczeń) rodzaju i wersji przeglądarki, historii przeglądania witryn oraz stron wywoływanych w witrynie ZF. Więcej informacji można uzyskać, zapoznając się z konkretnymi oświadczeniami o ochronie danych w danej witrynie ZF.
 • Dane dotyczące pojazdu użytkownika końcowego, takie jak numer identyfikacyjny pojazdu (VIN), numer rejestracyjny oraz dane przesyłowe i inne dane generowane przez pojazd dotyczące stylu jazdy konkretnej osoby. 

Przetwarzane Dane Osobowe ograniczają się do danych niezbędnych do spełnienia celu biznesowego, na którego potrzeby takie Dane Osobowe są gromadzone. ZF będzie przechowywać dane osobowe w sposób zapewniający ich dokładność, kompletność i aktualność. 

ZF będzie pozyskiwać Dane Osobowe zasadniczo bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Jednak zgodnie z przepisami prawa dane mogą być również pozyskiwane od osób trzecich. W szczególności odnosi się to do danych dotyczących pojazdu użytkownika końcowego w przypadku, gdy producenci samochodów zwracają ZF produkty, które zostały im sprzedane w celu ich montażu w wyprodukowanych pojazdach. 


 

V. Cele przetwarzania danych i podstawy prawne 

ZF przetwarza Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz wyłącznie do ograniczonych, jednoznacznych i legalnych celów. ZF nie będzie wykorzystywać danych osobowych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zgromadzone, chyba że udzielą Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie.

Dane Osobowe dotyczące klientów i partnerów biznesowych mogą być przetwarzane do celów: 
 
 • Budowania relacji z klientami/kontrahentami i zarządzania nimi
 • Wewnętrznych celów administracyjnych (w tym prowadzenia dokładnych rachunków zobowiązań i należności)
 • Wsparcia klienta
 • Kompleksowej obsługi prawnej spółki
 • Zarządzania umowami 
 • Administrowania produktami, gwarancjami i roszczeniami
 • Przetwarzania i realizacji zamówień
 • Planowania popytu i produkcji
 • Zarządzania sporami i występowania na drogę sądową
 • Szkoleń i certyfikacji
 • Zaopatrzenia i zakupów
 • Rozwijania działalności
 • Przestrzegania przepisów prawa dotyczących pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz innych wymagań prawnych i regulacyjnych (np. spełniania wymogów administracyjnych dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji)
 • Badania, rozwijania i ulepszania produktów i usług ZF (w tym sprzedaży i badań rynku, np. za pomocą ankiet)
 • Wsparcia IT
 • Prowadzenia public relations
 • Marketingu bezpośredniego
 • Utrzymania obiektów, bezpieczeństwa i planowania awaryjnego
 • Optymalizacji korzystania z sieci i urządzeń oraz powiązanych z tym środków bezpieczeństwa (w tym dostępu do myWABCO)
 • Zapobiegania oszustwom, ich wykrywania i badania
 • Monitorowania i egzekwowania zgodności z politykami i procedurami ZF
 • Monitorowania i egzekwowania zgodności z wymaganiami prawnymi dotyczącymi ZF lub zobowiązaniami umownymi (w tym wymaganiami wskazanymi w Państwa umowie z ZF)
 • Wydarzenia
 • Przeprowadzania audytów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przeprowadzania transakcji biznesowych (w tym fuzji, nabycia i zbycia)
 • Zarządzania badaniami nad produktami i rozwojem produktów („R&D”)
 • Wsparcia i utrzymania produktów, diagnostyki usterek oraz identyfikacji wadliwych wzorców. 
 
Dane Osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi: 
 
 • Jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z ZF (np. jeśli sprzedają Państwo ZF produkt, ZF musi otrzymać Państwa numer rachunku bankowego, aby zapłacić za produkt); 
 • Jeśli jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na ZF (np. ZF może potrzebować Państwa numer VAT, aby wypełnić swoje zobowiązania podatkowe);
 • Jeśli jest to niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów ZF, chyba że przeważą nad nimi Państwa podstawowe prawa i wolności (np. jeśli ZF potrzebuje niektórych Państwa Danych Osobowych do wewnętrznych celów administracyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz ulepszania swoich produktów i usług);
 • Gdy wyrazili Państwo na to zgodę (np. gdy zgodzili się Państwo na otrzymywanie biuletynu ZF). 
 

VI. Bezpieczeństwo danych 

Spółka ZF wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia takiego poziomu bezpieczeństwa, który odpowiada ryzyku; analiza ryzyka obejmuje analizę ryzyka związanego z naruszeniem praw osoby, której dane dotyczą, kosztów wdrożeniowych, jak również charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych. 

Środki te obejmują 

(i) szyfrowanie danych osobowych w stosownych przypadkach; 
(ii) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; 
(iii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; oraz 
(iv) regularne testowanie, ewaluację i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych. 


 

VII. Odbiorcy danych osobowych 

ZF Friedrichshafen AG stanowi siedzibę główną Grupy ZF. Ze względu na fakt, że Grupa ZF posiada wspólne korporacyjne systemy informatyczne, oraz na międzynarodowy charakter naszej działalności Dane Osobowe gromadzone i przetwarzane przez spółkę ZF Friedrichshafen AG i jej oddziały (dalej „podmioty prawne ZF”) mogą być współdzielone lub dostęp do nich mogą uzyskać inne podmioty prawne ZF należące do Grupy ZF do wyżej wymienionych celów. Transfer danych do podmiotów prawnych ZF spoza UE i Wielkiej Brytanii będzie dozwolony wyłącznie na warunkach międzynarodowego transferu danych, określonych w sekcji VIII niniejszej Informacji (patrz poniżej). Przegląd podmiotów prawnych ZF, które należą do Grupy ZF, jest dostępny pod adresem: 
   
 

Dodatkowo ZF może udostępniać Państwa dane osobowe 
 
 • Dostawcom usług IT i związanych ze współpracą;
 • Bankom i ubezpieczycielom;
 • Dostawcom usług związanych ze sprzedażą;
 • Podmiotom świadczącym usługi związane z marketingiem, badaniami i komunikacją;
 • Podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe;
 • Zawodowym doradcom;
 • Organom wymiaru sprawiedliwości (w tym policji i organom sądowym);
 • Innym organom publicznym (w tym organom ubezpieczenia społecznego i podatkowym). 
 
ZF ujawni również Państwa Dane Osobowe osobom trzecim: 
 
 • w przypadku gdy ZF sprzedaje lub kupuje przedsiębiorstwo lub majątek, może ujawnić Państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedającemu lub kupującemu takie przedsiębiorstwo lub majątek;
 • jeśli ZF lub przeważająca część jej majątku zostanie nabyta przez osobę trzecią, posiadane przez ZF Dane Osobowe dotyczące Państwa mogą stanowić składnik przenoszonego majątku;
 • jeśli ZF obciążona jest obowiązkiem ujawnienia lub udostępnienia Danych Osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa ZF, jej klientów lub innych osób. Powyższe obejmuje wymianę Danych osobowych z władzami publicznymi (w tym policją i organami sądowymi) w przypadku np. incydentu związanego z cyberbezpieczeństwem; oraz
 • jeśli wyrazili na to Państwo konkretną zgodę. 
 
Przy ujawnianiu Państwa Danych osobowych osobom trzecim, które będą przetwarzać Państwa Dane osobowe w imieniu ZF, będą one przekazywane wyłącznie starannie wybranym podmiotom przetwarzającym dane, działającym na podstawie wytycznych ZF, w celu wypełnienia mających zastosowanie zobowiązań prawnych i umownych.  

 


VIII. Międzynarodowy transfer danych 

Międzynarodowy transfer danych oznacza przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i Wielką Brytanią. Międzynarodowa działalność ZF obejmuje przekazywanie Danych Osobowych do i z innych spółek należących do Grupy lub stron trzecich, które mogą być zlokalizowane poza EOG i Wielką Brytanią, w tym w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  
W przypadku gdy następuje transfer Państwa Danych Osobowych poza EOG i Wielką Brytanię, ZF zapewni, że są one chronione następującymi zabezpieczeniami: 
 
 • prawa kraju, do którego następuje transfer Państwa Danych Osobowych, zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych (art. 45 Ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych (UE 2016/679)(RODO)); 
 • transfer danych podlega klauzulom ochrony danych zatwierdzonym przez Komisję Europejską (art. 46.2 RODO) lub Tarczy Prywatności UE-USA (art. 45.1 RODO); lub 
 • innymi odpowiednimi zabezpieczeniami przewidzianymi w art. 46 RODO. 
Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje dotyczące transferu Państwa Danych Osobowych poza EOG i Wielką Brytanię lub wdrożonych zabezpieczeń (w tym informacji, jak otrzymać kopię Danych Osobowych), mogą Państwo skontaktować się z koordynatorem Grupy ZF ds. ochrony danych (patrz sekcja III powyżej). 


 

IX. Zatrzymywanie Danych Osobowych 

ZF nie będzie zatrzymywać Państwa Danych Osobowych dłużej, niż dopuszczają to obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych, lub dłużej, niż uzasadniają to cele ich pierwotnego pozyskania. Zasadniczo zgromadzone dane będą usuwane, jak tylko przestaną istnieć relacje biznesowe z klientem lub partnerem biznesowym, lub w przypadku braku komunikacji przez okres 2 lat. Zgromadzone dane mogą jednak podlegać wymogom zatrzymywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W pozostałych przypadkach Dane Osobowe mogą być przechowywane i zatrzymywane do momentu upływu ustawowego terminu przedawnienia roszczeń prawnych względem ZF. 


 

X. Prawa w zakresie ochrony danych 

W zależności od i z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów przysługują Państwu określone prawa dotyczące znajdujących się w posiadaniu ZF Państwa Danych Osobowych: 
 
 • mają Państwo prawo dostępu do Państwa Danych Osobowych przechowywanych przez ZF, ponieważ ZF chce, aby byli Państwo świadomi, jakie Państwa Dane Osobowe ZF posiada i mogli sprawdzić, czy ZF przetwarza Państwa Dane Osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami ustaw i rozporządzeń o ochronie danych; 
 • w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do zablokowania lub wstrzymania dalszego korzystania z Państwa Danych osobowych. Po ograniczeniu przetwarzania ZF może nadal przechowywać Państwa Dane Osobowe, lecz nie może z nich korzystać; 
 • jeśli Państwa Dane Osobowe są niedokładne lub niepełne, mają Państwo prawo do żądania poprawienia Państwa Danych Osobowych; 
 • w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa Danych Osobowych z systemów ZF; 
 • jeśli przetwarzanie przez ZF Państwa Danych Osobowych odbywa się konkretnie w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Powyższe obejmuje Państwa prawo do cofnięcia zgody na korzystanie przez ZF z Państwa Danych Osobowych do bezpośrednich celów marketingowych. 
 • w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do uzyskania od ZF Państwa Danych Osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i czytelnej maszynowo postaci, pozwalającej je wykorzystać do Państwa własnych celów w różnych usługach; 
 • mają Państwo również prawo sprzeciwienia się określonym rodzajom przetwarzania, w tym przetwarzania w bezpośrednich celach marketingowych. 
 
 
Należy jednak pamiętać, że ZF może być zmuszona do zachowywania niektórych Danych Osobowych, na przykład w celach prawnych lub administracyjnych (np. prowadzenie dokumentacji księgowej). 
 
Mogą Państwo skorzystać z tych praw w dowolnym momencie, kontaktując się z koordynatorem Grupy ZF ds. ochrony danych (patrz sekcja III powyżej). W odniesieniu do wszystkich zapytań wymienionych powyżej prosimy o przesłanie nam listu lub wiadomości e-mail z tematem “Data Subject Request”.  
 
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi na sposób obsługi lub przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez ZF do Państwa krajowego organu ochrony danych. 

 


XI. Zgodność z niniejszą Informacją oraz informacje kontaktowe 

Monitorowanie i zapewnienie zgodności przetwarzania Danych Osobowych w ramach ZF z niniejszą Informacją oraz z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych należy do obowiązków koordynatora Grupy ZF ds. ochrony danych oraz, w stosownych przypadkach, lokalnego IOD. 

Mogą Państwo kontaktować się z koordynatorem Grupy ZF ds. ochrony danych we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych, jak również w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, o których mowa powyżej. 


 

XII. Różne części 

Niniejsza Informacja będzie obowiązywać od 15.03.2020 r. i będzie mieć zastosowanie do ZF (w sekcji I znajduje się dokładna definicja zakresu). 

Niniejsza Informacja może być okresowo zmieniana i poprawiana; wszelkie zmiany zostaną przekazane do wiadomości w odpowiedni sposób.  

ZF może dostosowywać tekst niniejszej Informacji wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi przepisami za pomocą uzupełnienia dołączonego do niniejszej Informacji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Informacją a konkretnym uzupełnieniem lokalnym, dokonanym zgodnie z lokalnymi przepisami, nadrzędną moc będzie mieć uzupełnienie.